CONNECTIE/INSCHRIJVEN Le label 'Entreprise écodynamique'
Eco-Concevoir pour mieux vous développer. Un accompagnement innovant pour les indépendants et les PME

De vaklitteratuur gebruikt verschillende termen voor het concept van ecodesign, net zoals ze dat doet voor het concept van ‘duurzame ontwikkeling’. Zo heeft zij het over ecological design, environmental design en life cycle design. Elke term wordt specifiek gedefinieerd,  waarbij de accenten verschuiven naargelang de onderliggende aanpak. Ecodesign kan evenwel algemeen gedefinieerd worden als een vorm van eco-efficiënt werken waarbij milieubeschouwingen geïntegreerd worden in het concept en de ontwikkeling van het product, met als doel de ecologische voetafdruk daarvan te verlagen, en dit gedurende heel zijn levenscyclus. Onder “product” verstaat men alle producten, diensten of procedés die aangeboden worden door een bedrijf. Die aanpak richt zich op continue verbetering en gaat uit van een globaal milieubeleid. Hij houdt rekening met alle gevolgen voor het milieu (water, lucht, bodem, energie, geluid, grondstoffen, afval,…) en met alle levensstadia van het product – van de grondstofwinning tot en met het levenseinde.


Source : OREE

Dankzij deze aanpak kan het bedrijf de ecologische voetafdruk bepalen van alle activiteiten die verband houden met elke levensetappe van het product. Zo kan het nagaan van welke aard deze zijn (uitstoot van giftige deeltjes, eutrofiëring, bodemverontreiniging,…) en welke  rechtstreekse en/of onrechtstreekse impact zij hebben. Uitgaande van die vaststellingen kan het bedrijf daarna de levensetappes van het product bijsturen aan de hand van ontwikkelingsalternatieven. Enkele voorbeelden van alternatieve maatregelen zijn: het gebruik van duurzame grondstoffen, de toepassing van procedés die minder productieafval genereren, of nog de mogelijkheid om de bestanddelen van het product terug te winnen na afloop van zijn levensduur.

Een ontwikkelingsalternatief dat betrekking heeft op één etappe van de levenscyclus van het product kan een negatieve impact hebben op een andere etappe van de levenscyclus. In dat geval heeft men het over pollutieverschuiving. Het gebruik van een nieuw soort materiaal dat minder verbruikt tijdens de grondstofwinning en dat de weerstand van het product verhoogt kan bijvoorbeeld milieukosten veroorzaken na afloop van zijn levensduur omdat het moeilijk recycleerbaar is. Ecodesign heeft tot doel pollutieverschuiving tegen te gaan of ze op z’n minst duidelijk te regelen. De oplossingen die voorgesteld worden in het kader van ecodesign zijn dan ook van duurzame aard.

Het doel van ecodesign is « ecoproducten » te ontwikkelen, met andere woorden producten met gelijkaardige eigenschappen (veiligheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid…) en functies als klassieke producten maar die het milieu veel minder belasten. Ecodesign is gericht op continue verbetering en hangt nauw samen met de wil van het bedrijf om zijn activiteit een duurzaam karakter te geven. Van bij de ontwikkeling of de bijwerking van een product wordt rekening gehouden met het milieu, en dit in dezelfde mate als met de andere strategische overwegingen van het bedrijf. Ecodesign vult het milieubeheer aan. Het is een efficiënt instrument dat aangepast is aan bedrijven op weg naar een duurzame ontwikkeling, zowel op economisch als op ecologisch vlak.